การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exLeotphayakkarat, R., exFangern, N., inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exChawengkijwanich, C., "Preparation and characterization of thin films TiO2 prepared by various amount of triton X-100 surfactant for photodegradation of a dye pollutant", 2011 International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2011, 28 พฤษภาคม 2011
2011 exFangern, N., inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exChawengkijwanich, C., "Nanocrystalline thin films TiO2 prepared by different concentration of organic acid and their photocatalytic activity", 2011 International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2011, 28 พฤษภาคม 2011
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exนิติกาญจน์ ฝาเงิน, exสุชาดา เดชนคร, exสุขสิริ พรหมพันธ์ชัย, "การเตรียมฟิล์มบางของผลึกไททาเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงของการย่อยสลายสีรีแอกทีฟบลู19", ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย