การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส

Publish Year International Journal 1
2010 exWichienukul, P, exAkkarasamiyo, S, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "An efficient synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) via a metal-mediated domino reaction and ring-closing metathesis", TETRAHEDRON LETTERS, ปีที่ 51, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2010, หน้า 3208-3210
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, exน.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, "A concise synthesis of oseltamivir phosphate from D-mannose via the Knoevenagel condensation and the intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reaction", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัศมีโย, "Regioselective reductive ring opening of pentylidene acetates of cyclohexene carboxylate derivative, an intermediate for the synthesis of Tamiflu.", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2010, 21 - 23 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย