การทดสอบพันธ์น้อยหน่าและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นการค้าในเขตแห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี