ลิงแสม (Macaca fascicularis) บนเขาเกษตรและชุมชนรอบเขาเกษตร

Publish Year International Conference 1
2008 inนางจรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์, "Long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in a fragmented forest, southeastern Thailand and their plant diets", Conservation of primates in Indochina, Vietnam, 25 - 30 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม