การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ

Publish Year International Conference 1
2011 exPoonyaporn Borivetanan , inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation of an Agamous homologue from Jatropha curcas", 2011 International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2011 exเฉลิมพล ศรีอดุลย์พันธุ์, exศิริวรรณ บุรีคำ, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบู่ดำ", การประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 17, 7 - 9 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.นงณพชร คุณากร, "การค้นหายีนควบคุมการสร้างดอกเพศเมียในสบู่ดำ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.นงณพชร คุณากร, "การศึกษาการแสดงออกของยีน Agamous homolog ในสบู่ดำ ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย