การกำจัดสสารอินทรีย์ธรรมชาติและสารกำจัดศัตรูพืชในน้ำดิบโดยใช้แสงเลียนแบบแสงอาทิตย์

Publish Year International Journal 4
2017 exDusit Angthararuk, exMourad Harir,, exPhilippe Schmitt-Kopplin, exSomyote Sutthivaiyakit, ex Antonius Kettrup, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Degradation products of profenofos as identifiedby high-field FTICR mass spectrometry: Isotopicfine structure approach", Journal of Environmental Science and Health, Part B, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 10-22
2012 exดร.ศรินมา ชูศักดิสรี, exรศ สมยศ สุทธิไวยกิจ, exPofessor Dr. David Sedlak, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Reactions of phenylurea compounds with aqueous chlorine: Implications for herbicide transformation during drinking water disinfection", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 209-210, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 484-491
2012 exจีระวรรณ เมอมะนา, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exChristian Blaise, exFrancois Gagne, "PHOTO-CATALYSIS OF PROPANIL UNDER SIMULATED SOLAR LIGHT: FORMATION OF DEGRADATION PRODUCTS AND TOXICITY IMPLICATIONS", Fresenius Environmental Bulletin, ปีที่ 21, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 3618-3625
2011 exChusaksri, S., exLomda, J., inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Photocatalytic degradation of 3,4-dichlorophenylurea in aqueous gold nanoparticles-modified titanium dioxide suspension under simulated solar light", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 190, ฉบับที่ 1-3, มิถุนายน 2011, หน้า 930-937
Publish Year International Conference 2
2013 exjeerawan Mermana, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exChristian Blaise, exFrancosis Gagne, "Photocatalysis of propanil under simulated solar light:Formation of degradation products and toxicity implication", PERCH-CIV CongressVIII, 5 - 8 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "Photocatalytic degradation 9of 3,4-dichlorophenylurea in aqueous solution using gold/titanium dioxide under simulated sola light", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 5 - 7 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาวเจษฎาภรณ์ ลมดา, "Photocatalytic Degradation of Dicrotophos In Water Using Simulated Solar Light", 35 th Congress on Science and Technolgy of Thailand, 16 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดุสิต อังธารารักษ์, ex Dr. Philipp Schmitt- Kopplin, "Photocatalytic Degradation study of Prorenofos Matabolites By Hige-Resolution Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (FT-ICR/MS)", 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย