ลักษณะความชื้น และการดูดยึดน้ำของดิน ที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตพืช และการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตภาคกลาง

Publish Year National Journal 2
2009 exวรรธนัย อ้นสำราญ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพืชต่างชนิดต่อลักษณะความชื้นดินในพื้นที่อับฝน จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 281-292
2009 exกรรณิการ์ เพ็ชรมาก, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, "ลักษณะความชื้นดินในโซนรากองุ่นต่างพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 189-200
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาววรรธนัย อ้นสำราญ , exนางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก, "ลักษณะความชื้นในดินต่างชนิด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย