กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์จากสา

Publish Year National Conference 1
2012 inนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2, 18 พฤษภาคม 2012, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย