การกระตุ้นความต้านทานของผลกล้วยให้ต่อต้านโรคแอนแทรคโนสโดยใช้เชื้อยีสต์ และสารสกัดจากเชื้อยีสต์

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exวีระณีย์ ทองศรี, "Yeast metabolites inhibit banana anthracnose fungus Colletotrichum musae", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ special , สิงหาคม 2009, หน้า 112-118
Publish Year National Journal 2
2010 exวีระณีย์ ทองศรี, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "กลไกของ metabolites จากเชื้อยีสต์ Aureobasidium pullulans TISTR 3389 ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum musae (Berk & Curtis)บนกล้วยหอมทอง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 267-270
2010 exวีระณีย์ ทองศรี, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, exLothar Brecker, "สารออกฤทธิ์ใน culture filtrate ของยีสต์ Candida utilis ที่มีผลต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยหอมทอง (Musa AAA Group)", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 241-250
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exวีระณีย์ ทองศรี, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, exLothar Brecker, "Properties of Metabolites from Yeast Candida utilis Against Banana Anthracnose", 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology, 25 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exวีระณีย์ ทองศรี, "Yeast metabolites inhibit banana anthracnose fungus Colletotrichum musae", The International Symposium on Go ... Organic 2009 , 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "กลไกของ metabolites จากเชื้อยีสต์ Areobasidium pullulans TISTR 3389 ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum musae(Berk&Curtis)บนกล้วยหอมทอง", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "Screening antagonistic yeasts for controlling anthracnose disease of banana cv. Hom Thong, caused by Colletotrichum musae (Berk & Curtis)", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย