โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้ 100%