การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงโดยการลดการเข้าทำลายในสภาพแปลงโดยราที่เป้นสาเหตุของโรค (Colletotrichum gloeosporioides) โดยจุลินทรีย์ทรงพุ่ม

Publish Year National Journal 2
2011 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, exนางสาวสุธาสินี แผนคู้, "การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง", Agricultural science journal-suppl.(วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร-พิเศษ), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 19-22
2011 exศันสนีย์ ศิลปสุนทร, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวบนผลมะม่วง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 209-212
Publish Year National Conference 2
2010 exศันสนีย์ ศิลปสุนทร, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวบนผลมะม่วง", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, exสุธาสินี แผนคู้, "การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง", สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย