การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงโดยการลดการเข้าทำลายในสภาพแปลงโดยราที่เป้นสาเหตุของโรค (Colletotrichum gloeosporioides) โดยจุลินทรีย์ทรงพุ่ม

Publish Year National Journal 1
2008 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, "การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง. ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 43-46
Publish Year National Conference 1
2008 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, "การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง", การสัมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (ได้รับงบสนับสนุนจาก สวพ.มก. 15,000 และเสนอในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 2551 เสนอวันที่ 26/5/51 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย