ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงของแป้ง และสตาร์ชข้าว

Publish Year International Journal 1
2022 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, "Effects of Liquid Nitrogen Deep Freezing Treatment on Rice Starch Properties", Starch, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2022, หน้า 2100137
Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Effect of deep Freezing on Rice Flour and Starch", 12th Asean Food Conference 2011, 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย