การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำ

Publish Year National Conference 3
2015 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exภาณุ ส้มเกลีย้ ง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำโดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอนํ้า", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กพ 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุวิชญา รอดกำเนิด, "การเตรียมไฮโดรไลเสทที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุวิชญา รอดกำเนิด, "อิทธิพลของสภาวะการระเบิดด้วยไอน้ำที่มีต่อการแยกองค์ประกอบทางเคมีจากหญ้าแฝกและการเตรียมไฮโดรไลเลสเพื่อผลิตไซลิทอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย