การตรวจวัดปริมาณน้ำในระบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนโดยอาศัยเทคนิคของการประมาณค่าตัวแปรแบบออนไลน์

Publish Year International Journal 3
2008 exThawornkuno, C, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Estimation of water content in PEM fuel cell", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 212-220
2007 exReddy, T.A., exMaor, I., inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Calibrating detailed building energy simulation programs with measured data - Part I: General methodology (RP-1051)", HVAC and R Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 221-241
2007 exReddy, T.A., exMaor, I., inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Calibrating detailed building energy simulation programs with measured data - Part II: Application to three case study office buildings (RP-1051)", HVAC and R Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 243-265
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exชิณวัชร์ ถาวรคุโณ, "The Monitoring of Water Content in PEMFC via State Observer Technique", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 337-354
Publish Year National Conference 1
2007 exชิณวัชร์ ถาวรคุโณ, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Estimation of Water Content in PEMFC", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย