ปัจจัยที่มีผลกระทบของ Pasture Based ต่อ metabolic Homeostasisในระยะก่อนและหลังคลอดในโคนมของประเทศไทย