ความพร้อมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552