การสกัดสาร Antioxidant จากรำข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของ Food Additive

Publish Year National Conference 1
2009 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "การสกัดสารแอนติออกซิเดนธรรมชาติจากรำข้าวไขมันต่ำเพื่อใช้เป็น Food Additive", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย