ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน คุณภาพซาก และนิเวศน์วิทยาในกระเพาะรูเมนโคกำแพงแสนที่ได้รับอาหารผสมเสร็จและหญ้าสดร่วมกับอาหารข้น

Publish Year National Conference 3
2010 exนพรัตน์ เหรียญทอง, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exภูมพงศ์ บุญแสน , exพีรชิต ไชยหาญ, exธีราภรณ์ ปัญญาบุญ, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้รับอาหารรูปแบบแตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนพรัตน์ เหรียญทอง, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, exพีรชิต ไชยหาญ, exธีราภรณ์ ปัญญาบุญ, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้รับอาหารรูปแบบที่แตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48. (สาขาสัตว์), 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exพีรชิต ไชยหาญ, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exภูมพงศ์ บุญแสน , exธีราภรณ์ ปัญญาบุญ, exนพรัตน์ เหรียญทอง, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, exสมพร ปุ่นโก๋, "อิทธิพลของรูปร่างลักษณะภายนอก และระดับไขมันในสูตรอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก ของโคเนื้อลูกผสม", การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5, 15 - 16 มิถุนายน 2009, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย