ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อรังไข่และอัณฑะปลาหางนกยูงแปลงเพศด้วยสารสกัดใบมังคุด

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Combined Infection of Aamoebae and Mycobacteria in Ranchu,Goldfish (Carassius auratus)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 0-0