การออกแบบและสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเร่งกระบวนการผลิตไข่เยี่ยวม้าระดับอุตสาหกรรม