การดัดแปรข้าวหอมมะลิทางกายภาพเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปที่คืนรูปด้วยน้ำร้อน

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties", Journal of Food Engineering, ปีที่ 95, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2009, หน้า 54-61
2009 exPitiphunpong, Sawidtree, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties of KDML 105 rice cultivar from different cultivated locations in Thailand", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE , ปีที่ 89, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2009, หน้า 2186-2190
Publish Year National Conference 1
2008 exวราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการผลิตต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีกายภาพของข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย