ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวต่อสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรบางชนิดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็ง