การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae

Publish Year National Conference 1
2013 exนายสองเมือง สุวรรณรัตน์, exสพ.ญ. ดร.ดานัย แสงทอง, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Mud Crab Species (genus Scylla) using mitochondrial gene", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 7, 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย