การสืบค้นและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในไตส่วนหน้าและม้ามของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ได้รับเชื้อ Streptococcus agalactiae

Publish Year International Journal 5
2016 exกัปภาส ธรรมบัญชา , exนัฐพล อ่อนปาน, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular characterization and expression analyses of cDNAs encodingthe thioredoxin-interacting protein and selenoprotein P genes andhistological changes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response tosilver nanoparticle exposure", Gene, ปีที่ 577, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 161-173
2016 exKubpaphas Thummabancha, exNuttapoorn Onparn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of hematologic alterations, immune responses and metallothionein gene expression in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to silver nanoparticles", journal of immunotoxicology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2016, หน้า 909-917
2015 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Diversity analysis of the immunoglobulin M heavy chain gene in Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus).", African Journal of Biotechnology , ปีที่ 14, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2015, หน้า 2282-2299
2012 exN Nithikulworawong, exA Yakupitiyage, exSK Rakshit, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular characterization and increased expression of the Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), T-cell receptor beta chain in response to Streptococcus agalactiae infection", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2012, หน้า 343-358
2012 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAung Toe, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Molecular characterization and immunological response analysis of a novel transferrin-like, pacifastin heavy chain protein in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)", Fish & Shellfish Immunology , ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2012, หน้า 801-812
Publish Year International Conference 3
2015 exนางสาวฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Functional And Gene Structural Analysis Of Two Cc Chemokines in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", International Fisheries Symposium , 1 - 4 ธันวาคม 2015, Penang มาเลเซีย
2013 exนายกัปภาส ธรรมบัญชา, exNuttaphon Onparn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF SILVER NANOPARTICLES ON EXPRESSION LEVELS OF CELLULAR STRESS RESPONSE BIOMARKER GENES IN NILE TILAPIA Oreochromis niloticus", 3rd International Fisheries Symposium, 29 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exนายเอกพล วังคะฮาด, "Transcriptomes Analyses in Head Kidney and Spleen of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Artificially Infected with Streptococcus agalactiae by Expressed Sequence Tags (ESTs) Technique", International Fisheries Symposium 2011 , 4 ตุลาคม 2011, Terrengganu มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2016 exกัปภาส ธรรมบัญชา , exณัฐพล อ่อนปาน, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะ cDNA และการตอบสนองของยีน Thioredoxin Interacting Protein (OnTXNIP)ในปลานิล", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย