การพัฒนาเทคนิคไบโอพีซีอาร์สำหรับการตรวจสอบเชื้อ Acidovorax avenea subsp. citrulli ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงเพื่อการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, exณัฎฐิมา โฆสิตเจริญกุล, "การตรวจสอบและการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคผลเน่าของแตงกวาในภาคกลางของประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 75-78
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection and Identification of Acidovorax avenae subsp. citrulli, causal agent of bacterial fruit blotch in Thailand ", The ISSAAS International Congress 2008, 10 เมษายน - 7 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบและการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคผลเน่าของแตงกวาในภาคกลางของประเทศไทย ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย