อิทธิพลของสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทเพสตรี

Publish Year International Journal 1
2008 exนางสาวกมลฉัตร พิมพ์ดิษฐ์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Effects of fat replacer on physical, chemical and sensory characteristics of puff pastry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 1-8