การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ

Publish Year International Journal 1
2014 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exMartins, LO, exNgiwsara, L, exSakairi, N, exPathom-aree, W, exOkuyama, M, exMori, H, exKimura, A, "Biodecolorization of a food azo dye by the deep sea Dermacoccus abyssi MT1.1(T) strain from the Mariana Trench", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ปีที่ 132, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 155-164
Publish Year National Conference 3
2011 exพิชญ์พงษ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขจัดสีฟอกย้อมในอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดูดซับด้วยเชื้อรา", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exBuakaew P., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fungal biosorption process for industrial textile wastewater treatment", FLAS Conference, May 13, Nakorn-Pathom. Thailand, 13 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exจิตรวนา จันทร์ขอนแก่น, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูดซับสีย้อมผ้าประเภทสีรีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพที่ไร้ชีวิตของ Rhyzopus arrhizus ที่ถูกตรึงอยู่ในเม็ดเจลไคโตซาน", Proceedings The 6th Annual Exhibition of Industrial and Research Projects for Undergraduate Students, 28 - 30 มีนาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย