ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ETHNIC IDENTITY OF KAREN SGAW FROM HOUSEHOLD STOVE", iNTA-Sega 2009, 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2010 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แม่เตาไฟ (กะเหรี่ยง) ใช่จะมีแต่ปาก-ท้องและของกิน", การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 9 ปาก-ท้อง และของกิน: จริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน , 25 - 27 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทศะสะท้อนย้อนคิด", การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่13, 1 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย้อนคิด: การแสวงหาทฤษฎีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง", ISACS 2009, 3 - 4 ธันวาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ว่าด้วยมิติของที่ว่างในสภาวะแวดล้อมสรรค์สร้างองค์รวมและเหตุปัจจัยแห่งความยั่งยืน", การประชุมวิชาการนานาชาติสถาปัตยปาฐะ: สถาปัตยกรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ(International Symposium on Architecture in the Land of Suvarnabhumi), 3 - 4 สิงหาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย