การเตรียมและสมบัติของ (K0.5-Na0.5) NbO3-LiXO3, X=Nb และ Sb เซรามิกส์เฟียโซอิเล็กทริกชนิดไร้ตะกั่ว

Publish Year International Journal 1
2007 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exKoyvanich, K, exKluenrat, C, "A study of microstructure and electrical properties of lead zirconate titanate doped with Pr6O11", JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 184-186
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exA. Dearumea, exS. Suwanatus, "Effect of RF Sputtering Power on Al-Cu Thin film", Siam Physics Congress 2010, 25 - 27 มีนาคม 2010, กาญจนบุรี ประเทศไทย