อิทธิพลของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในระบบการผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออก