การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์

Publish Year National Conference 1
2008 inนายสกล ฉายศรี, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, "การทดสอบผลผลิตมันสำปะหลัง 3 พันธุ์ ที่ปลูกบนดินชุดมาบบอน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย