การศึกษาบทบาทของข้างขึ้น-ข้างแรม ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ของปูม้า (Portunus pelagicus Lin.) ที่จับด้วยลอบปู