การตรวจสอบสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดโดยการใช้ Gas Chromatography-Mass Spectrometry

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, exSukcharoenvipharat, W, exSansiriphun, D, "Weed control with pre-emergence herbicides in vegetable soybean (Glycine max L. Merrill)", CROP PROTECTION, ปีที่ 29, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2010, หน้า 684-690