การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง

Publish Year International Journal 2
2010 exนายศรุต อำมาตย์โยธิน, exนายศราวุธ แสงเงิน, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Cobalt Aluminate (CoAl2O4) Derived from Co-Al-TEA Complex and Its Dielectric Behaviors", Journal of Sustainable Energy & Environment, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 31-37
2009 exPanapoy, M., exDuangdee, C., inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exKsapabutr, B., "Synthesis of a novel aminoalkoxide of iron by oxide one-pot process: Its sol-gel application to iron oxide powder", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, กันยายน 2009, หน้า 541-545
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exหฤทภัค กีรติเสวี, "การเตรียมแมกนีเซียมอะลูมิเนตจากสารประกอบเชิงซ้องของอะลูมาเทรน แมกนีเซียมเมททอกไซด์ และไตรเอทานอลเอมีนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ความชื้น", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 71-84
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Ce1-xSmxO2-$ Electrolyte for IT-SOFCs by Metal Complex Method", The 2nd Thammasat University International Conference on Chemical, Environmental and Energy Engineering, 3 - 4 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย