การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง