การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟชนิดใหม่ และการศึกษาการนำไปใช้ย้อมผ้าฝ้าย

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "The Influence of NaCl Concentration on the Build-Up Properties and Aggregation of Reactive Dyes", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 558-568
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of p-aminobenzenesulphonic acid and cyanamide triazinyl reactive dyes and their application on cotton.", Pure and Applied Chemistry International Conference, 14 - 16 มกราคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ, "Synthesis and evaluation of the dyeing properties of selected p-aminobenzenesulphonic acid and cyanamide triazinyl reactive dyes on cotton", Thailand Material Science and Technology Conference " Material Technology for Climate Change" Book of Proceeding, 1 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย