การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร

Publish Year International Journal 3
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10 ", Journal of Biotechnology , ปีที่ 136, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2008, หน้า S335-S335
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exTaweesiri Malapant, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Silk degumming solution as substrate for microbial protease production. ", Journal of Biotechnology , ปีที่ 136, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2008, หน้า S336-S337
2008 exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Pectate Lyase Production from Paenibacillus polymyxa N10 in Submerged Fermentation using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 191-197
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10", the 13th International Biotechnology Symposium and Exhibition “Biotechnology for the Sustainability of Human Society” (IBS2008), 13 - 17 ตุลาคม 2008, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2009 exJirawate Chedchant, exOncheera Petchoy, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exTorpong Kreetachat, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การลดสีน้ำทิ้งที่มีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPhathara Khomkamon, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10", The 34th congress on science and technology of Thailand (STT 34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย