การดัดแปรยางธรรมชาติโดยการต่อกิ่งในการเกิดโคพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของสไตรีนกับน้ำยางธรรมชาติเมื่อมียางสัดส่วนสูงกว่า ร้อยละ 60