การศึกษาด้านสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของคุณสมบัติของน้ำยางที่สัมพันธ์กับปริมาณและคุณภาพผผลิต