การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุนแบบเปิดเผยรหัสภาษาไทย