การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปัญหาการเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องข้าวไทย

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, "Ontology Development: A Case Study for Thai Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 594-604