การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อปริมาณสารแคปไซซินเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและยา และเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและผงพริกสี

Publish Year International Journal 1
2008 exWilawan Kraikruan, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "Capsaicin and Dihydrocapsaicin Contents of Thai Chili Cultivars", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 611-616