การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2013 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "Direct Testing of Zingiber cassumunar and Curcuma comosa Crude Extracts on Spore Germination of Colletotrichum spp. Enabled by a Solubilizer, Hydrogenated Castor Oil", Acta Horticulturae, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 165-171
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exกำไล เรียนหัตถกรรม, exปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์, exภาณี ทองพำนัก, exศิริกุล เกษา, exพรชัย จุฑามาศ, "เทคนิคที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาคัพภะหวายในสภาพเย็นยิ่งยวด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 53-62
2009 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จากเมล็ดสู่ต้นกล้า ความบากบั่นที่ถูกมองข้าม", วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 20-23