การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Sub Project

Publish Year National Conference 4
2006 inดร.ภาณี ทองพำนัก, "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี", Thailand Research Expo 2006, 9 - 13 กันยายน 2006, ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ภาณี ทองพำนัก, "ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชสมันไพรกวาวเครือขาวที่เกิดจากการปลูกขยายพันธุ์ด้วยหัวและด้วยเมล็ดพันธุ์", ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.ภาณี ทองพำนัก, "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมว่านชักมดลูก (พืฃวงค์ขิง) ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ", ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.ภาณี ทองพำนัก, "การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านและสมุนไพรในระยะยาวนานภายใต้สภาพเย็นยิ่งยวด", ทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 ตุลาคม 2005, สีค้ว นครราชสีมา ประเทศไทย