ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรม