การศึกษาการแพร่กระจายของชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทยตอนบน