การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำทะเลและแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน