การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเครื่องมืออวนลากบริเวณอ่าวไทยตอนบน