การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้ออ่อนในบริเวณหนองหาร, ลุ่มน้ำก่ำ และแม่น้ำโขง